Hàm OR trong excel

25/03/2015 10:10

Hàm or là 1 trong những hàm cơ bản của excel. Cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng của hàm OR được giới thiệu trong khóa học tin học văn phòng cơ bản dưới đây:

cách dùng hàm or trong excel

1. Cú pháp hàm or

= Or (logical 1, logical 2, logical 3,...) = Nếu 1 trong các giá trị đúng (thỏa mãn) hàm sẽ trả về giá trị là True (đúng / thỏa mãn)

- Logical 1,2,3,... thường là các phép so sánh.

Ví dụ như: A>B, A=B, A<=B,...

- Khi so sánh 2 giá trị với nhau, ta thường dùng toán tử: >, <, <>, =, >=, <=

Kết quả của việc so sánh này là trả về 1 trong 2 giá trị sau:

- True: Nếu phép so sánh là đúng

- False: Nếu phép so sánh là sai

2. Ví dụ hàm Or

hàm or trong excel

Như trong ví dụ trên:

- CỘT D

Ta so sánh 2 giá trị a (cột A) và b (cột B) bằng toán tử >

Copy công thức cho các ô còn lại của cột D -> Giá trị trả về là True hoặc False cho từng cặp so sánh

- CỘT E:

Tương tự cột D về việc so sánh, như giá trị so sánh là b và c

- CỘT F

Ta sử dụng hàm Or để xác định xem trong 2 phép so sánh ở cột D và E có phép so sánh nào trả về giá trị đúng không.

Kết quả hàm OR ta thu được:

- 2 cặp so sánh dầu tiên: trả về giá trị false (không thỏa mãn) là do cả 2 cặp so sánh đều không thỏa mãn.

- 2 cặp so sánh tiếp theo: trả về giá trị true (thỏa mãn) là do 1 trong cặp so sánh thỏa mãn nên hàm or sẽ trả về giá trị true

- cặp cuối cùng: trả về giá trị true - đương nhiên rồi vì cả 2 cặp đều true

3, Hàm OR thường được kết hợp với những hàm trong excel sau:

- Hàm if

- Hàm Vlookup

- Hàm And

 - daytinhoc.org sưu tầm -

 
Thong ke